Online Privacy Statement inzake website Raad en daaraan verbonden diensten

23 May 2018

(click here for the English version)

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor KPMG. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet KPMG zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als persoonsgegevens) zeker te stellen.

In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij in verband met (de dienstverlening inzake deze website persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

In principe verzamelt KPMG slechts persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.
KPMG verzamelt als volgt persoonsgegevens:

  • Indien u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen bij het bezoeken van een van onze websites. Dit kan bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die KPMG kan aanbieden;
  • Indien u uw persoonsgegevens aan KPMG heeft verstrekt in het kader van een dienst die KPMG aan u verleent of heeft verleend;
  • Indien u als relatie uw persoonsgegevens aan KPMG heeft verstrekt om benaderd te worden met voor u interessante diensten en producten van KPMG, waaronder seminars en overige bijeenkomsten;
  • Indien KPMG persoonsgegevens van u heeft verkregen conform aangegeven onder 1 tot en met 3 van het vorenstaande, wordt automatisch een persoonlijk account voor u aangemaakt via deze website en kan KPMG uw persoonsgegevens aanvullen met persoonsgegevens van u uit openbare bronnen. Bijvoorbeeld uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

KPMG zorgt dat u geïnformeerd wordt over de persoonsgegevens die KPMG van u verwerkt door u via uw persoonlijk account daarin inzage te geven.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens die KPMG van u verwerkt via uw persoonlijke account te actualiseren.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft alsmede door de doeleinden waarvoor u gebruik maakt van onze diensten en deze website, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of indien KPMG dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over KPMG dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Gebruik en keuzes

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van deze website. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, wij kunnen u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Dit, om de door u gevraagde dienst aan u te verlenen en u te kunnen voorzien van voor u interessante (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken.

KPMG verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

KPMG verzamelt automatisch bepaalde soorten informatie wanneer u onze websites bezoekt.

IP-adressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website onder andere de mogelijkheid om zich te herinneren wie u bent. Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

Doel Omschrijving Soort & Duur
Performance
(Browser)
Onze websites zijn gebouwd voor standaard internet browsers. Deze hebben een ingebouwde cookie functionaliteit die helpt bij compatibiliteitsissues (bijv. om uw browser type te herkennen) en de performance te verbeteren (bijv. sneller laden van content). Sessie
Verwijderd na sluiting van de browser.
Beveiliging
(Asp.NET)
Als u registreert voor toegang tot een afgesloten deel van de website zorgen onze cookies er voor dat u veilig kunt inloggen. U heeft een username and wachtwoord nodig om afgesloten onderdelen van websites te bezoeken. Sessie
Verwijderd na sluiting van de browser.
Website voorkeuren Onze cookies onthouden uw website voorkeuren (bijv. taalinstelling of geraadpleegde informatie) om u beter van dienst te zijn of om uw persoonlijke beleving te vergroten (bijv. door een gepersonaliseerde groet of inhoud).

Deze cookies worden gebruikt op

delen van de website waarvoor u via

een eigen account toegang heeft.

Sessie
Verwijderd na sluiting van de browser.
Analytical
Google Analytics 

 

 

 

 

 

 

 

Wij gebruiken (externe) cookies om

het gebruik van onze websites te analyseren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud van de websites verbeteren. Inzake Google Analytics:

Wij hebben een bewerkers-overeenkomst gesloten met Google, gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres,

gegevens delen uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Blijvend, maar wordt automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van de KPMG websites.
Social media (AddThis) Wij gebruiken (externe) social media widgets en/of knoppen om bezoekers de mogelijkheid te bieden om informatie van onze websites te delen via social media en e-mail. In dit verband worden op geaggregeerd niveau (dus niet op individueel niveau) de interacties en activiteiten van bezoekers van onze website die gebruik maken van deze diensten bijgehouden (bijv. het aantal keren dat informatie wordt gedeeld (social share count). Wij raden u aan de privacy informatie van de betrokken social media te raadplegen alvorens deze functionaliteit te gebruiken.

U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner die verschijnt aan het begin van uw bezoek aan onze websites. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan KPMG in sommige gevallen KPMG persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven, dienstverleners of verkopers die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

Daarnaast kan KPMG persoonsgegevens doorgeven aan andere KPMG member firms of externe bedrijven in het buitenland die met ons samenwerken of namens ons werken. KPMG kan ook persoonsgegevens opslaan in een ander land dan waar u gevestigd bent. Doorgifte door KPMG van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving.

KPMG moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. KPMG verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal KPMG geen persoonsgegevens die u hem verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Kinderen

KPMG begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze sites mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

Inzage, correctie en verwijdering

Als u persoonsgegevens aan KPMG beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met privacy@kpmg.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

Beveiliging en de integriteit van gegevens

KPMG heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KPMG, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat KPMG websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere KPMG member firms die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen in dit beleid

KPMG kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop KPMG uw persoonsgegevens beschermt.

Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving

KPMG is gecommitteerd om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar: privacy@kpmg.nl, U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

KPMG heeft een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen en verzoeken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met de Functionaris per e-mail: FG@kpmg.nl.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwijzingen in dit Privacy Statement naar “KPMG”, “wij”, “onze” en “ons” verwijzen naar KPMG NV en haar dochterondernemingen. Voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen de KPMG-organisatie is KPMG Staffing & Facility Services B.V. (“KPMG S&F”) verantwoordelijk, samen met de KPMG-entiteit die primair doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt, tenzij hierover ten aanzien van een gegevensverwerking een andere schriftelijke afspraak is gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat KPMG S&F binnen de KPMG-organisatie zoveel mogelijk belast is met de naleving van verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante (implementatie)wetgeving, zodat de andere verwerkingsverantwoordelijken binnen de KPMG-organisatie zoveel mogelijk worden ontlast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de informatieplicht en de uitoefening van rechten door betrokkenen. KPMG S&F is een dochteronderneming van KPMG NV die is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.

 

Deel dit bericht

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te blijven maken van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

KPMG gebruikt cookies voor o.a. de volgende doelen: beveiligen van de website; optimaliseren van de website en de dienstverlening door o.a. analyses websitegebruik en statistieken; integratie met sociale media waardoor bezoekers informatie op onze website kunnen delen via sociale media en e-mail.

Wilt u meer weten over deze cookies lees dan onze Online Privacy Statement

Akkoord